PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

0
748

1. Chức năng: Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh, sinh viên nhằm đảm bảo cho học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong các mặt sau:

– Tổ chức quản lý, rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên;

– Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên;

– Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh, sinh viên.

2.  Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên;

– Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi và giải quyết các chế độ chính sách Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên;

– Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện và quản lý học sinh, sinh viên;

– Theo dõi giúp đỡ học sinh, sinh viên tự học; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động ngoại khoá khác;

– Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống TNXH đối với HSSV;

– Quản lý học sinh, sinh viên nội trú và ngoại trú;

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với học sinh, sinh viên;

– Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh, sinh viên;

– Theo dõi công tác Thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh, sinh viên;

– Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

– Thực hiện công tác giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất theo kế hoạch được duyệt;

– Thực hiện công tác quân sự  tự vệ của Trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Tổ chức bộ máy:

– Tổng số CB-GV-CNV: 06 người;

– Trình độ: Thạc sĩ: 02;  Cử nhân đại học: 03, Cử nhân cao đẳng: 01;

– Quyền Trưởng phòng: ThS Nguyễn Văn Việt:  – Email: vietnv@cvcot.edu.vn

– Phó Trưởng phòng: CN. Cao Đức Lập – Email: lapcd@cvcot.edu.vn

LEAVE A REPLY