CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

30/10/2019

 CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 

CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 09 tháng 10

năm 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Trung ương II)

I.MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động dạy học trình độ sơ cấp.

 1. Mục tiêu cụ thể

Học xong chương trình NVSP sơ cấp, người học có được những năng lực sau:

 • Biên soạn được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
 • Tổ chức thực hiện được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp;
 • Đánh giá được kết quả học tập của người học;
 • Biết đánh giá bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp;
 • Quản lý hồ sơ dạy học trình độ sơ cấp theo đúng quy định.
 • II.ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO
 • Nhà giáo dạy trình độ sơ cấp thuộc diện bồi dưỡng đạt chuẩn;
 • Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ sơ cấp.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

 1. Thời gian: 160 giờ

– Lý thuyết: 50 giờ.

– Thực hành, thảo luận, bài tập: 104 giờ.

– Kiểm tra: 06 giờ.

 1. Đơn vị thời gian của giờ học

– Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút.

– Một ngày học không quá 08 giờ.

 1. DANH MỤC CÁC MÔ-ĐUN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Mã môđun Tên mô-đun

Thời gian đào tạo (gi)

Tng số Lý thuyết Thực hành,

thảo luận, bài tập

Kiểm tra
MĐSPSC 01 Thiết kế dạy học 60 26 32 02
MĐSPSC 02 Thực hiện dạy học 56 14 39 03
MĐSPSC 03 Đánh giá trong dạy học 20 08 11 01
MĐSPSC 04 Thực tập sư phạm 24 02 22
Tổng cộng 160 50 104 06

Chương trình chi tiết xem tại file dưới đây:

Chuong trinh_NVSP so cap 12-9-2019