Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

I. Thông tin cá nhân

II. Thông tin đăng ký học

10. Tên ngành/nghề học*: