DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH CNTN BỒI DƯỠNG NVSP TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2021

22/08/2022

Danh sách các Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đối với các học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm từ tháng 8/2019 đến tháng 8/2021:

1. Quyết định số 736/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 26/8/2019

2. Quyết định số 737/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 26/8/2019

3. Quyết định số 926/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 18/11/2019

4. Quyết định số 139/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 20/01/2020

5. Quyết định số 265/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 23/3/2020

6. Quyết định số 501/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 22/6/2020

7. Quyết định số 754/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 31/8/2020

8. Quyết định số 1031/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 24/11/2020

9. Quyết định số 1136/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 24/12/2020

10. Quyết định số 620/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 03/8/2021

11. Quyết định số 645/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 10/8/2021