Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy

24/06/2017

(CVCOT) – Quyết định số 14/2007/ QĐ – BLĐTBXH ngày 25 thang 05 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Ban hành quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy. QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp

trong dạy nghề hệ chính quy

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2007. Các quy định trước đây về việc thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, Hiệu trưởng trường trung cấp nghề, Giám đốc trung tâm dạy nghề; Người đứng đầu các doanh nghiệp, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học và các cơ sở giáo dục khác có đăng ký hoạt động dạy nghề, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hằng

CVCOT