KHOA CƠ BẢN – CƠ SỞ

0
864

* Khái quát lịch sử phát triển của đơn vị:

       – Ngay từ khi thành lập trường năm 1965, tổ Lý thuyết được thành lập để thực hiện nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các môn lý thuyết cơ bản và các môn lý thuyết chuyên môn nghề.

       – Năm 1991, tổ Lý thuyết được đổi tên thành Ban lý thuyết để phù hợp với qui mô phát triển của Nhà trường, thực hiện nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các môn lý thuyết cơ sở – cơ bản của các Ban nghề.

       – Tháng 6 năm 2007, Ban lý thuyết được đổi tên thành Khoa Cơ bản – Cơ sở, thực hiện nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các môn lý thuyết cơ sở – cơ bản của các Khoa nghề.

*Chức năng:

      Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cơ bản theo quy định.

*Nhiệm vụ:

      – Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng;

      – Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường về các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cơ bản theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bao gồm:

      Xây dựng chương trình đào tạo về các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cơ bản theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

      Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học, mô-đun, tín chỉ liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học, mô-đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

      Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

      Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

      Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

      – Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan về các môn học chung, các môn lý thuyết cơ sở – cơ bản và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

      – Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của khoa và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

      – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

      – Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;

      – Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

*Danh sách lãnh đạo đơn vị:

Số TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chức danh, chức vụ Số điện thoại Email
1

Nguyễn Thị Kim Dung

1970 Cử nhân Khoa học Trưởng khoa kiêm Giảng viên 0986133389 dungntk@cvcot.edu.vn
2

Hoàng Anh Thắng

1981 Thạc sĩ QLGD; Kỹ sư xây dựng DD và CN Phó trưởng khoa kiêm Giảng viên 0984952545 thangha@cvcot.edu.vn

*Danh sách, hình ảnh của tập thể cán bộ nhà giáo trong đơn vị:

1- Nguyễn Thị Kim Dung       – Trưởng khoa kiêm giảng viên

2- Hoàng Anh Thắng             – Phó trưởng khoa kiêm giảng viên

3- Trịnh Thị Kim Huế            – Tổ trưởng tổ ngoại ngữ kiêm giảng viên

4- Đặng Hữu Vĩnh                 – Giảng viên

5- Phạm T. Ngọc Trâm           – Giảng viên

6- Nguyễn Thị Liên               – Giảng viên

7- Trần Thị Thanh Hòa          – Giảng viên

*Thành tích nổi bật của đơn vị:

       Trong suốt 56 năm thành lập và phát triển. Khoa Cơ bản – Cơ sở luôn là một tập thể đoàn kết, tích cực trong nghiên cứu chuyên môn, thường xuyên phối hợp với các khoa nghề … để nghiên cứu cải tiến chương trình các môn học, đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng được mục tiêu đào tạo của nhà trường cũng như của xã hội, thường xuyên phối hợp với các đơn vị khác trong nhà trường để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Thành tích của Khoa đã được ghi nhận như sau:

    – Năm 1999 Khoa được nhận Bằng khen của Bộ GTVT, Bằng khen của Bộ LĐTB&XH.

–  Năm 2002 Khoa được tặng Bằng khen của Bộ GTVT.

    – Từ năm 2009 đến năm  2018 liên tục được Nhà trường công nhận là tập thể lao động tiên tiến.

    – Năm 2019, 2020 tập thể khoa được Nhà trường công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

    – Qua các năm học, khoa cử nhiều lượt giảng viên tham gia và đã đạt giải cao trong Hội giảng Giáo viên dạy giỏi các cấp, cụ thể:

    + Giáo viên dạy giỏi cấp Toàn quốc: 04 đ/c

+ Giáo viên dạy giỏi cấp Ngành: 05đ/c

+ Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố: 07 đ/c

LEAVE A REPLY