PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

29/09/2022

Địa chỉ: Nhà A – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II

1. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên của Nhà trường theo quy định.

* Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên;
– Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, theo dõi và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên;
– Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên;
– Quản lý, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh, sinh viên; phối hợp theo dõi, đánh kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo quy định;
– Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống TNXH đối với HSSV;
– Tổ chức, quản lý, duy trì hoạt động của đội Thanh niên xung kích;
– Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh, sinh viên;
– Phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và những hoạt động ngoại khoá khác;
– Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm;
– Phối hợp thực hiện công tác vệ sinh, môi trường;
– Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị;
– Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Lãnh đạo đơn vị

Trưởng phòng: Cử nhân. Đoàn Văn Bình
Phó Trưởng phòng: Ths. Phạm Minh Hải
Phó Trưởng phòng: Cử nhân. Cao Đức Lập

3. Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ: 09 người, trong đó: 01 Thạc sĩ; 07 Đại học; 01 Cao đẳng.

4. Thành tích tiêu biểu

– Bằng khen của Bộ GTVT năm 2011;
– Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2010, 2011, 2013, 2019, 2022;
– Tập thể Lao động tiên tiến các năm 2009, 2012, 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2020.