PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ KHẢO THÍ

0
1029

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường, ngày 07 tháng 6 năm 2010 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II đã ký quyết định số 410/QĐ-CĐNGTVTTW2 thành lập Phòng Phương pháp, Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

1. Lịch sử phát triển

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường, ngày 07  tháng 6 năm 2010 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II đã ký quyết định số 410/QĐ-CĐNGTVTTW2 thành lập Phòng Phương pháp, Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

Tháng 7 năm 2010 Phòng Phương pháp, Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế theo quyết định số 554/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 29/7/2010.

Tháng 9 năm 2011 Phòng được bổ sung chức năng, nhiệm vụ  và đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại theo quyết định số 671/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 23/9/2011.

Tháng 4 năm 2013 Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại theo quyết định số187/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 02/4/2013.

Tháng 9 năm 2020 theo quyết định số 786/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 9/9/2020 đổi tên thành Phòng Kiểm định, khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Tháng 12 năm 2020 theo quyết định số 11666/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 28/12/2020 đổi tên thành Phòng Kiểm định và Khảo thí

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng:

– Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm về công tác khảo thí và đám bảo chất lượng; công tác đánh giá, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo theo quy định; công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường theo quy định.

b) Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm định, tích lũy các tài liệu  và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng, quản lý hồ sơ kiểm định theo quy định.

– CHủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện áp dụng hệ đảm bảo chát lượng; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy trình thủ tục thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

– Xây dựng chương trình công tác khảo thí theo quy định, phù hợp với đặc thù của hà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

– Chủ trì xây dưng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi, kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí.

– Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi cho tất cả các môn học, mô đun tín chỉ trong Trường.

– Chủ trì tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun theo đúng quy chế đào tạo, giám sát các kỳ thi, kiểm tra của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

– Tổ chức thi, chấm thi thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất. trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi đánh giá kết quả thi.

– Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức huấn cho nhà giáo Nhà trường về công tác khảo thí.

– Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường(mỗi học kỳ 1 lần) và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng.

– Chủ trì phối hợp với phòng Đào tào và các đơn vị đánh giá và xếp loại nhà giáo, đồng thời xây dựng và tham mưu cho lãnh đạo nhà trường kết hoạch đào tạo bồi dưỡng nhà giáo theo quy định;

– Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: Th.S Phạm Văn Hải – Email: haipv@cvcot.edu.vn

Phó Trưởng phòng: Th.S Phan Thị Hoài Thu – Email: thupth@cvcot.edu.vn

4. Thành tích tiêu biểu

– Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2018

5. Liên hệ

Phòng Kiểm Định và Khảo thí  – Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Email:   qlkhqhdn.gtvt2@gmail.com

Điện thoại: 0318602842

LEAVE A REPLY