PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ KHẢO THÍ

29/09/2022

Địa chỉ: Nhà A3 – Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II

Thành lập: Năm 2006

1. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; công tác đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo; công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường theo quy định.

* Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm định, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng, quản lý hồ sơ kiểm định theo quy định;
– Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện áp dụng hệ đảm bảo chất lượng; Hướng dẫn các đơn vị xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy trình thủ tục thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
– Xây dựng chương trình công tác khảo thí theo quy định, phù hợp với đặc thù của Nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo;
– Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi, kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí;
– Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi cho tất cả các môn học, mô-đun, tín chỉ trong Trường;
– Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia;
– Chủ trì tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun theo đúng quy chế đào tạo, giám sát các kỳ thi, kiểm tra của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;
– Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho nhà giáo Nhà trường về công tác khảo thí;
– Chủ trì, phối hợp với phòng Đào tạo và các đơn vị đánh giá chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo theo quy định;
– Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động đào tạo của Nhà trường;
– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp;
– Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị;
– Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Lãnh đạo đơn vị

Trưởng phòng: Ths. Vũ Văn Cảnh
Phó Trưởng phòng: Ths. Phan Thị Hoài Thu

3. Đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ: 06 người, trong đó: 04 Thạc sĩ; 02 Đại học.

4. Thành tích tiêu biểu

– Đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” các năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019.