THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

0
364

1. Kết quả tự đánh giá chất của trường CĐ GTVT Trung Ương II năm 2018 đạt: 93 điểm

Nội dung kết quả đạt được thể hiện trong Thông báo xem qua link sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JLRowjxtzR8jqD6AU3axTZM_UR1f4zlJ

2. Kết quả tự đánh giá chất của trường CĐ GTVT Trung Ương II năm 2019

Nội dung kết quả đạt được thể hiện trong Thông báo xem qua link sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JLRowjxtzR8jqD6AU3axTZM_UR1f4zlJ

3. Kết quả tự đánh giá chất của trường CĐ GTVT Trung Ương II năm 2020:

Thực hiện số Quyết định số 480/QĐ-CĐGTVTTWII ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của trường CĐ GTVT Trung Ương II đạt tổng điểm: 95 điểm

Nội dung kết quả đạt được thể hiện trong Thông báo xem qua link sau:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wfwvjw1UpHgD9I7Png4stqx85mHBBMUM

 

LEAVE A REPLY