THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 (VÒNG I)

25/11/2023