CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

14/06/2019

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

  1. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Sau khi hoàn thành chương trình này, người học có được những năng lực sư phạm cơ bản, cần thiết để tổ chức tốt hoạt động sư phạm ở trường cao đẳng, trung cấp.

  1. Mục tiêu cụ thể

Học xong chương trình NVSP cao đẳng hoặc NVSP trung cấp, người học có được những năng lực sau: – Thiết kế được giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp; – Tổ chức dạy được các giáo án lý thuyết, thực hành, tích hợp; – Đánh giá được bài giảng lý thuyết, thực hành, tích hợp; – Quản lý hồ sơ dạy học theo quy định; – Đánh giá được kết quả học tập của người học; – Tổ chức được hoạt động giáo dục ở trường cao đẳng hoặc trung cấp; – Biên soạn được chương trình đào tạo, đề cương môn học, mô-đun của một ngành/nghề đào tạo; – Tổ chức thực hiện được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp ở trường cao đẳng hoặc trung cấp. II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG – Nhà giáo đã được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm sơ cấp, trung cấp có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng hoặc trung cấp; – Những người có nhu cầu trở thành nhà giáo dạy trình độ cao đẳng hoặc trung cấp;. III. THỜI GIAN VÀ ĐƠN VỊ THỜI GIAN TRONG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

  • CAO ĐẲNG
  1. acheter coque iphone en ligne serif; font-size: 12pt;”>Thời gian: 400 giờ

coque iphone 2019 times, serif; font-size: 12pt;”>- Lý thuyết: 107 giờ. coque iphone en ligne times, serif; font-size: 12pt;”>- Thực hành, thảo luận, bài tập: 277 giờ. – Thi/kiểm tra: 16 giờ.

  1. coque iphone 7 times, serif; font-size: 12pt;”>Đơn vị thời gian của giờ học

– Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút; một giờ thi/kiểm tra là 60 phút. – Một ngày học không quá 08 giờ. Chuong trinh_NVSP cao dang_ 3010_2018.Ban chinh

  • coque iphone 2019 times, coque iphone x serif; font-size: 12pt;”>TRUNG CẤP

1.Thời gian: 320 giờ – Lý thuyết: 98 giờ. – Thực hành, thảo luận, bài tập: 207 giờ. – Thi/kiểm tra: 15 giờ.

  1. Đơn vị thời gian của giờ học

– Một giờ học lý thuyết là 45 phút; một giờ học thực hành, thảo luận là 60 phút; một giờ học tích hợp là 60 phút; một giờ thi/kiểm tra là 60 phút.