Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng

21/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 01/12/2017 cùa Ban Thường vụ Huyện ủy An Dương và Kế hoạch số 156-KH/ĐU, ngày 08/01/2018 của Đảng ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII). Ngày 17/01/2018, coque iphone en ligne Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II tổ chức “Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng” cho toàn thể đảng viên và các quần chúng ưu tú.

Về dự và quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng cho toàn thể Hội nghị có đồng chí Trần Trọng Tuân – Phó Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đồng thời là báo cáo viên Thành phố.

Về phía Nhà trường có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Thường vụ Đảng ủy, coque iphone xr Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ, coque iphone 7 cán bộ Đoàn thanh niên và các quần chúng ưu tú.

Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng gồm các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, coque iphone pas cher sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về về tăng cường công tác bảo vệ, coque iphone pas cher chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Đ/c Trần Trọng Tuân – Phó Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng truyền đạt các nội dung của Nghị quyết TW6 khóa XII tại Hội nghị

Thông qua phần truyền đạt của đồng chí báo cáo viên, soldes coque iphone các đảng viên, các quần chúng ưu tú tham dự hội nghị đã nhận thức rõ những vấn đề được nêu trong Nghị quyết Trung ương 6. Đảng bộ Nhà trường cũng xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quá trình đổi mới.

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn – Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Tuấn đề nghị các chi bộ tổ chức thảo luận những vấn đề được nêu trong Nghị quyết Trung ương 6, các chi ủy cần tổng hợp những đề xuất, coque iphone en ligne kiến nghị và có bản thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ các văn kiện, những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị,