Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

15/06/2018

Sáng 13/8, outlet coque iphone Đảng bộ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II tổ chức Hội nghị “Học tập, coque iphone 8 quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII” nhằm giúp các cán bộ, Đảng viên nắm vững nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đảng viên và các quần chúng ưu tú học tập Nghị quyết

Tại hội nghị, coque iphone pas cher đ/c Hoàng Văn Dũng, coque iphone soldes Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Đ/c Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy-Hiệu trưởng Nhà trường triển khai các nội dung cơ bản của Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 7 khóa XII diễn ra từ 7 – 12/5/2018, thảo luận cho ý kiến đối với về 3 đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, coque iphone 2019 năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Những đề án này là sự cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Phân tích 3 nghị quyết nêu trên, đ/c Hoàng Văn Dũng lưu ý: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nghị quyết quan trọng bậc nhất không chỉ trong 3 nghị quyết mà là nghị quyết quan trọng nhất trong cả 13 nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Nghị quyết này như một chiến lược cán bộ của thời kỳ mới.

Sau hội nghị, các Đảng viên, coque iphone quần chúng ưu tú tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày,