NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ : QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ

05/06/2017

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, coque iphone soldes quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, coque iphone 8 giảm học phí,