THÔNG BÁO GÓP Ý KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

03/06/2017

(CVCOT) – Đề nghị các đơn vị tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, soldes coque iphone giáo viên, coque iphone 8 công nhân viên vào Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Bộ Giao thông vận tải. coque iphone outlet Đồng thời, coque iphone xs max tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Nhà trường (qua phòng Hành chính -Tổ chức – đ/c Lưu Phú Liên-PTP) trước10h00 ngày 17/2/2014 để tổng hợp, soldes coque iphone báo cáo Bộ Giao thông vận tải.