PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

06/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/dangkyKNngheQG-1.pdf” height=”50%” download=”all”]

Tải mẫu phiếu tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ