TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG II BAN HÀNH KẾ HOẠCH “ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” NĂM 2022

10/05/2022

     Ngày 04/5/2022, thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 30/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII ‘‘về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Đảng bộ huyện, Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/ĐU “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” triển khai thực hiện tại Đảng bộ Nhà trường.

     Với mục đích tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ nhằm tiêp tục thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” (sau đây gọi tẳt là Chỉ thị 05); làm cho việc học tập và làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, hành động tự giác; tiếp tục phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, công nhân viên và học sinh, sinh viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Nhà trường.

      Và yêu cầu: Cán bộ, đảng viên nắm vững, hiếu rõ những nội dung cơ bản của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Việc tổ chức quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức; kết họp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu; tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

      Với mục đích và yêu cầu như vậy, Kế hoạch có những nội dung cụ thể như sau:

     1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
     Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, các đơn vị và toàn thể học sinh, sinh viên làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những lời dặn dò của Bác qua 09 lần Bác về thăm và làm việc với thành phố Hải Phòng; tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
     2. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
     Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đàng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Nhà trường. Xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gan với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị. Kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, đơn vị hàng năm.
     3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
     – Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đê cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.
     – Rà soát, bố sung các quy chế, quy định, tiêu chí đạo đức của đơn vị liên quan đến trách nhiệm nểu gương gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Người đứng đầu cấp ủy, đơn vị gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.
     4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
     – Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, nhất là thế hệ trẻ làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
     – Đẩy mạnh việc tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01; gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điếm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.
     5. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh
     – Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình môn học giáo dục chính trị, tuần sinh hoạt công dân gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo “học thật, thi thật, nhân tài thật’, tiếp tục sử dụng hiệu quả bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sông dành cho học sinh, sinh viên”.
     – Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên bồi dưỡng lý luận xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.
     6. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây đựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương
     – Cấp ủy các chi bộ, UBKT Đảng ủy tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.
     – Phát huy vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.
     7. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01
     – Căn cứ văn bản chỉ đạo của cấp trên Đảng ủy sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp khen thưởng, biểu dương kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

     Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng có kế hoạch tổ chức hội nghị để bồi dưỡng cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, các quần chúng ưu tú đã tham gia bồi dưỡng kết nạp Đảng; cũng như phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức Đảng, đơn vị để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đề ra.

       Chi tiết Kế hoạch số 109-KH/ĐU ngày 04/5/2022 của Đảng ủy

https://drive.google.com/file/d/1lWXoZvjoOjFkhV-Xh0wZC9uWaL_o0jQn/view?usp=sharing