THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP DIC

03/10/2017

Thông báo tuyển dụng của Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp DIC – Km 89 – Quốc lộ 5 mới – Nam Sơn – An Dương – Hải Phòng