QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG NĂM 2014

03/10/2017

(CVCOT) – Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng chống tham nhũng đối với học sinh, sinh viênNhà trườngnăm 2014 của Hiệu trưởng