TUẦN GIÁO DỤC ĐẦU KHÓA 13A.TC(THCS) NĂM HỌC 2019-2020

18/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 679/KH-CĐGTVTTWII phòng Đào tạo phối hợp với phòng Công tác HSSV, phòng Hành chính tổ chức và các khoa tổ chức tuần giáo dục đầu khóa cho học sinh khóa 13A.TC(THCS) từ ngày 14/8/2019-16/08/2019.

Mục đích của tuần giáo dục đầu khóa giúp các em trang bị các kiến thức về lịch sử phát triển của Nhà trường, nâng cao nhận thức của học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế.  Nâng cao ý thức của học sinh về văn hóa và con người Việt Nam thông qua chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn định hướng và giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm thông qua qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đạo tạo và nhu cầu của xã hội.

Một số hình ảnh hoạt động tại Buổi giáo dục đầu khóa 13A.TC(THCS):